Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Τέλος το παραμύθι: Ούτε σπιθαμή γης δεν… χαρίζεται στην ΑΕΚ για το γήπεδό της!

Ξεκάθαρα ορίζεται πλέον στον Νόμο του Κράτους ότι η ΑΕΚ θα παραχωρήσει χώρο πρασίνου ίσης έκτασης με τα 2,4 στρέμματα που πήρε με σφραγίδα της Βουλής για να φτιάξει την «Αγιά Σοφιά».
Διαβάστε το τελικό κείμενο του νόμου που ψηφίστηκε.Στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής βρίσκεται πλέον το τελικό κείμενο του νόμου που ψηφίστηκε την περασμένη Τετάρτη, όπως διαμορφώθηκε έπειτα από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και τα άρθρα που αποσύρθηκαν (σχετικά με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης). Έπειτα από τις συγκεκριμένες αλλαγές, τα περιβόητα άρθρα 81 και 82 που αφορούν άμεσα την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ, έγιναν... άρθρα 42 και 43.

Στο δεύτερο (άρθρο 82 μέχρι πρότινος και πλέον άρθρο 43), αναφέρεται ξεκάθαρα μια εκ των τροπολογιών που πέρασαν την τελευταία στιγμή και δίνει τέλος στο παραμύθι περί... έκτασης που χαρίζεται στην ΑΕΚ για την κατασκευή του γηπέδου της. Παρότι είναι από μόνη της αστεία η τόση συζήτηση για 2,4 στρέμματα (από τα οποία το 1 στρέμμα ήταν ήδη μέρος του Νίκος Γκούμας), πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι στην Ένωση δεν παραχωρείται ούτε σπιθαμή γης, καθώς υπάρχει ρητή υποχρέωση της ΑΕΚ να παραχωρήσει χώρο πρασίνου ίσης έκτασης, με αυτή που ήδη «προστέθηκε» στο οικόπεδό της με την ψήφισή του νόμου.

Κι αυτό χωρίς να αλλάζουν στο ελάχιστο οι υπόλοιπες δεσμεύσεις της ΑΕΚ που αφορούν την συνολική ανάπλαση του άλσους και την φύτευση χιλιάδων δέντρων στην θέση των μόλις 52 που θα κοπούν για την κατασκευή του νέου της γηπέδου.

Διαβάστε αναλυτικά την τελική μορφή των άρθρων 42 και 43, στο τελικό κείμενο του ψηφισθέντος νόμου:

Άρθρο 42

Κανονιστικό Πλαίσιο - Σχεδιασµός και Πολεοδοµική Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δηµιουργία Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού

1. Έκταση συνολικού εµβαδού 29.121 τµ. περίπου, η οποία βρίσκεται στο Δήµο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής, όπως αυτή ρυθµίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 και εµφαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα του παρόντος, παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο µε την επωνυµία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» που ιδρύθηκε µε την αριθµ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών µε έδρα τη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού µε την επωνυµία «Αγία Σοφία - Νέα Φιλαδέλφεια».

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της παραγράφου 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαµβάνει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο µε τη σύµβαση της παραγράφου 3, το τελευταίο δύναται να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να εκχωρεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να συµβάλλεται µε αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α΄121) δεν εφαρµόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού.

3. Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συµβαλλοµένων, περιλαµβανοµένης και της ανέγερσης, συµπλήρωσης, αναβάθµισης και επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήµος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύµατα, το Δηµόσιο ή άλλοι φορείς του δηµόσιου τοµέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δύνανται να υπογράφουν µε το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ειδικές προγραµµατικές συµβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, στις οποίες ορίζεται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το τυχόν χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της και οι αρµοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συµβαλλόµενου που παραβαίνει τους όρους της σύµβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέµα σχετικό µε την υλοποίηση, εφαρµογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

4. Στην περιοχή της παραγράφου 1, αίρονται ο χαρακτηρισµός και οι δεσµεύσεις που ορίστηκαν µε το από 13.3.1915 βασιλικό διάταγµα (Α΄ 105/18.3.1915) και την αριθµ. 108424/13.9.1934 απόφαση (Β΄ 133/16.10.1934) λόγω εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο επιβλήθηκαν και εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας µε την επέκταση και τη µετατόπιση ρυµοτοµικών και οικοδοµικών γραµµών, όπως οι ρυθµίσεις αυτές φαίνονται στο από Φεβρουάριο 2014 τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο "Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του δήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας Αττική", και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. Πέραν της περιοχής της παρ. 1 του παρόντος διασφαλίζεται ο δασικός χαρακτήρας του άλσους ως προς το λοιπό της έκτασης αυτού.
Στην περιοχή αυτή καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισµοί δόµησης και οι ακόλουθες επιτρεπόµενες χρήσεις γης:

α) Όροι και περιορισµοί δόµησης

αα) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίων: 27 µέτρα.

ββ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος απολήξεων κλιµακοστασίων: 2,7 µέτρα (πέραν του ανώτατο επιτρεπόµενου ύψους κτιρίων).

γγ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος στεγάστρων: 30 µέτρα.

δδ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 µέτρα και σύµφωνα µε τα οριζόµενα παρακάτω στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β.

εε) Ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης: 1,2.

στστ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης: 60%.

β) Επιτρεπόµενες χρήσεις γης

αα) Αθλητικές χρήσεις µε τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρεία, σουίτες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, αποθήκες, συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισµού των εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κ.λπ.), συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών χρήσεων µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους (όπως χώροι µέσων µαζικής ενηµέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, προπονητών, διαιτητών, αίθουσες συσκέψεων και προβολών, γραφεία εξυπηρέτησης οµάδων, χώροι άθλησης και υγιεινής, γυµναστήριο, spa, χαµάµ, χώροι εξυπηρέτησης θεατών και επισήµων, κυλικεία, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι ακόλουθες συµπληρωµατικές λειτουργίες µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους: πολιτιστικές χρήσεις (όπως µουσεία), χώροι αναψυχής, εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα) και καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια. Ο ανώτατος συντελεστής δόµησης των ανωτέρω επιτρεπόµενων χρήσεων για τις συµπληρωµατικές λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης.

ββ) Ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για την περιοχή που ρυθµίζεται µε το παρόν και σε διακόσιες θέσεις στάθµευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να µην απέχει από τις εξυπηρετούµενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων µέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979 συµβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθµευσης των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, µπορεί να γίνεται για λογαριασµό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα. Συµβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την παραχώρηση σε κοινή χρήση τµήµατος της παραπάνω έκτασης ή τη σύσταση δουλείας επί αυτής ή άλλων εµπράγµατων δικαιωµάτων µπορούν επίσης να γίνονται για λογαριασµό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα.

γγ) Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθµ. 3046/304/13.1.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (Δ΄ 59). Το ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα 3 µέτρα, εφαρµοζοµένης της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012.
δδ) Για την λειτουργική ενσωµάτωση των επιτρεπόµενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιµετρικών πεζοδρόµων µε την πραγµατοποίηση εκσκαφών έως 5 µέτρα και επιχώσεων έως 2 µέτρα, µη εφαρµοζοµένης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 17, η παράγραφος 5 του άρθρου 15, καθώς και οι διαστάσεις που ορίζονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/ 2012 δεν έχουν εφαρµογή.

5α. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δηµιουργία των εγκαταστάσεων, εγκρίνονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 4014/2011 (Α΄209), ύστερα από την υποβολή και την αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στη ΜΠΕ, εκτός των άλλων, προβλέπονται πρόσθετοι ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα, τα οποία σχετίζονται ιδίως:

α) µε την πύκνωση και επαύξηση των χώρων πρασίνου στο υπόλοιπο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας,

β) µε την εντατικοποίηση της συνοχής, της συνέχειας και της λειτουργίας του άλσους, ως δασικού οικοσυστήµατος,

 γ) µε την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του και

δ) µε κάθε συναφές µέτρο που διασφαλίζει την αναγκαία αντιστάθµιση και αποκαθιστά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.

5β. Οι προβλεπόµενες εγκρίσεις και άδειες για την πραγµατοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της παραγράφου 1, εκδίδονται πριν την αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωση των συνοδών έργων πιστοποιείται µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Άρθρο 43

Στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«α) Επιτρέπεται, επίσης, κατ΄ εξαίρεση, η παραχώρηση κατά χρήση τµήµατος άλσους ή πάρκου στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ή σε εποπτευόµενα από αυτή νοµικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά δικαιώµατα, καθώς και η αλλαγή χρήσης τµήµατος άλσους ή πάρκου, το οποίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, συµπλήρωση και ασφαλή λειτουργία νοµίµως υφισταµένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων µε υποχρέωση δάσωσης - αναδάσωσης επιφάνειας ίσης µε το παραχωρηθέν τµήµα άλσους ή πάρκου κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 998/1978, όπως ισχύει, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

αα) Το παραχωρούµενο τµήµα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη συνοχή και τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήµατος και δεν αναιρεί τη λειτουργία του.

ββ) Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους ή του πάρκου (συµπεριλαµβανοµένου και του παραχωρούµενου κατά χρήση τµήµατος) δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή του πάρκου.

γγ) Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα και ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας που αντισταθµίζουν περιβαλλοντικά την αλλαγή της χρήσης του τµήµατος του άλσους ή πάρκου.

β) Η εξαίρεση του εδαφίου α) δεν εφαρµόζεται για τα πάρκα και άλση των δήµων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης».

Πηγή : aek365.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου