Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Έτσι, ο κάθε ΑΕΚτζής γράφει το όνομά του στην Ιστορία της ΑΕΚ!

Ανακοίνωση της Δικέφαλος 1924 για τη συμμετοχή του κόσμου στην Ιστορία της ομάδας.
Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα γίνετε μέτοχοι στο μεγάλο όνειρο της ΑΕΚ και στην επιστροφή της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δικέφαλος ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή «Εταιρία») με την έκδοση 2.900.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης € 10,00 η κάθε μια, με καταβολή μετρητών και με παραίτηση των παλαιών μετόχων, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων και την από 24.02.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Δημόσια Προσφορά από την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 έως και την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 24.02.2014 (εφεξής η «ΕΓΣ») στην οποία παρευρέθησαν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, που αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 29.000.000,00, με έκδοση 2.900.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε μια και τιμή διάθεσης € 10,00 η κάθε μια, με καταβολή μετρητών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 24.02.2014 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρίας, πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, καλύπτοντας τις μετοχές που έκαστος επιθυμεί να αναλάβει και καταβάλλοντας το πλήρες ποσό της συμμετοχής τους στην αύξηση, είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται όλοι οι οπαδοί και φίλοι της ΑΕΚ, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, τα μέλη της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. καθώς και οι μέτοχοι της Εταιρίας. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρίας, έχοντας παραιτηθεί οριστικώς και αμετακλήτως από το δικαίωμα προτίμησης κατά την από 24.02.2014 ΕΓΣ, δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Το ποσό της αύξησης που θα καλύψει κάθε πρόσωπο θα είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των € 10,00, ποσό το οποίο είναι η ονομαστική αξία της κάθε νέας μετοχής, καθώς και η τιμή διάθεσής της. Συνεπώς, αν κάποιο πρόσωπο συμμετάσχει στην αύξηση καταβάλλοντας ποσό που δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των € 10,00, η κάλυψη θα ισχύει για το αμέσως μικρότερο ακέραιο πολλαπλάσιο και στο πρόσωπο αυτό θα επιστραφεί άτοκα από την Εταιρία η χρηματική διαφορά.

Στην παρούσα αύξηση δεν υπάρχει ανώτατο όριο εγγραφής ανά συμμετέχοντα. Ως εκ τούτου κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στο πλαίσιο της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με ποσό και αριθμό μετοχών μέχρι του συνολικού ποσού της αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι € 29.000.000 (2.900.000 νέες κοινές μετοχές). Επίσης σημειώνεται ότι κατώτατο όριο εγγραφής είναι το ποσό των € 10,00 που αντιστοιχεί στην τιμή διάθεσης μιας (1) νέας κοινής μετοχής.

Όσα φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, θα μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας (ή το διαβατήριο τους) και το εκκαθαριστικό της εφορίας (ή το λογαριασμό της ΔΕΗ) ώστε να προκύπτουν τα στοιχεία, η διεύθυνση και το ΑΦΜ των ανωτέρω προσώπων, για να συμπληρωθούν τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η αίτηση συμμετοχής, μπορεί να υποβάλλεται είτε από τους ιδίους τους συμμετέχοντες στην αύξηση είτε από νόμιμο αντιπρόσωπό τους, εντεταλμένο με συμβολαιογραφική πράξη ή εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από την αρμόδια αρχή.

Μετά την κατάθεση των χρημάτων στην Τράπεζα Πειραιώς, στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας που θα ανοιχθεί για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι συμμετέχοντες ή οι εντολοδόχοι τους θα παραλαμβάνουν σχετική απόδειξη κατάθεσης από την Τράπεζα. Εξυπακούεται ότι η απόδειξη αυτή δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο.

Σε περίπτωση συμμετοχής στην παρούσα αύξηση νομικών προσώπων, τα εξουσιοδοτημένα από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου πρόσωπα θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρίας, όπου και θα πραγματοποιείται ο έλεγχος των απαραιτήτων δικαιολογητικών και θα υποβάλλεται η σχετική αίτηση για την εγγραφή του νομικού προσώπου στην παρούσα αύξηση για συγκεκριμένο ποσό και αριθμό μετοχών (υπεύθυνος επικοινωνίας: Ν. Στράτος, τηλ. 210 8236179).

Κατόπιν ελέγχου από την Εταιρία και διαπίστωσης της νομιμότητας των δικαιολογητικών που θα έχουν προσκομίσει οι συμμετέχοντες - νομικά πρόσωπα στην αύξηση, οι οποίοι θα έχουν προσέλθει απ' ευθείας στα γραφεία της Εταιρίας, και μόνο μετά από συνεννόηση με την Τράπεζα Πειραιώς, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ελεγχθέντος νομικού προσώπου θα προσέρχεται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς για να καταθέσει το δηλωθέν ποσό συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης που τηρεί η Τράπεζα Πειραιώς επ' ονόματι της Εταιρίας. Μετά την κατάθεση των χρημάτων στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας που θα ανοιχθεί στην Τράπεζα Πειραιώς για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι συμμετέχοντες - νομικά πρόσωπα θα παραλαμβάνουν σχετική απόδειξη κατάθεσης από την Τράπεζα, την οποία θα πρέπει να προωθήσουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο (λ.χ. μέσω φαξ, ηλεκτρονικού μηνύματος ή ιδιοχείρως) στην Εταιρία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στη διαδικασία της αύξησης. Εξυπακούεται ότι η εν λόγω απόδειξη κατάθεσης δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο. Αιτήσεις συμμετοχής μέσω της Εταιρίας, οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη κατάθεσης στην Τράπεζα, δεν θα γίνονται αποδεκτές από την Εταιρία.

Επισημαίνεται ότι κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. Σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από την Εταιρία σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρία στις αναφερόμενες στο κεφάλαιο 4.3 «'Όροι της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου» του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου περιπτώσεις, σημειώνεται ότι η Εταιρία με ανακοίνωση της μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης θα γνωστοποιήσει άμεσα την ημερομηνία μετά την οποία οι προαναφερθέντες συμμετέχοντες που εμπίπτουν στις εν λόγω περιπτώσεις θα μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, με το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης και το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας (ή το διαβατήριο τους) για την είσπραξη των εν λόγω ποσών με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε δικαιούχος θα υποδείξει στην Εταιρία.

Επίσης, η ΕΓΣ των μετόχων της Εταιρίας της 24.02.2014 αποφάσισε ότι στην περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, θα ανέρχεται σε € 30.000.000,00 και θα διαιρείται σε 3.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε μια.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη, ή και μη οργανωμένη αγορά, και δεν προβλέπεται η εισαγωγή τους σε οργανωμένη ή άλλη αγορά.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στη δημόσια προσφορά και τους όρους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας των φίλων και οπαδών της ΑΕΚ (φυσικών και νομικών προσώπων) παρατίθεται στο κεφάλαιο 4.3 «'Όροι της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου» του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Σχετικά με όσους οπαδούς και φίλους της ΑΕΚ, προέβησαν αυτοβούλως σε καταθέσεις μικρών χρηματικών ποσών, εν είδη συμβολικής ενίσχυσης της Εταιρίας, η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τους ανωτέρω και εφόσον αυτοί δηλώσουν εγγράφως ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση και συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση συμμετοχής, έχοντας λάβει γνώση του Ενημερωτικού Δελτίου, τότε μόνο τα χρηματικά ποσά θα μεταφερθούν στον ειδικό λογαριασμό της παρούσας αύξησης αλλιώς τα χρηματικά ποσά θα επιστραφούν στους προαναφερθέντες με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης. Χρηματικά ποσά που δεν καταστεί δυνατόν να επιστραφούν στους δικαιούχους τους, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, θα κατατεθούν υπέρ αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr), στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dikefalos1924.gr) και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς (http://www.piraeusbankgroup.com).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας και στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Εταιρία ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, ότι την 04 Μαρτίου 2014 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρίας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Σύμφωνα με την Εταιρία, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, έχει ως ακολούθως:

Ημερομηνία:

Γεγονός:

24.02.2014

Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας

04.03.2014

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

06.03.2014

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή

07.03.2014

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή

12.03.2014

Έναρξη περιόδου Εγγραφών

24.06.2014

Λήξη περιόδου Εγγραφών*

26.06.2014

Πιστοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρίας*

27.06.2014

Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την κατανομή των μετοχών*

* Σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) μήνα κατ' ανώτατο όριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αργοστολίου 15, 113 62 Αθήνα, τηλ. 210 82 36 179 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή : aekvoice.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου