Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Αυτή είναι η ρύθμιση για τον ΝΑΟ

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.


Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Κέντρο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού του αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής»

To Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για τον σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, στο χώρο όπου βρισκόταν το γήπεδο ποδοσφαίρου του ιστορικού ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση βελτιώνεται το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν και λειτουργήσουν στο μέλλον σύγχρονες αθλητικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις, οι οποίες θα συγκροτούν το Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού, με κύριο φορέα την ομάδα και την οικογένεια της ΑΕΚ.

Βασικές αρχές του σχεδίου της νομοθετικής ρύθμισης είναι:

α) η πλήρης εναρμόνιση των προτεινόμενων διατάξεων με τις υπερκείμενες χωροταξικές και πολεοδομικές κατευθύνσεις (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο).

β) η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής, ώστε η φύση και το μέγεθος του μελλοντικού έργου, όπως αυτά προσδιοριστούν με περιβαλλοντικά και πολεοδομικά κριτήρια σε μεταγενέστερο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, να στοιχίζονται με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και ευρύτερα της Αθήνας.

γ) ο σεβασμός και η τήρηση των αρχών του πολεοδομικού κεκτημένου και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της περιοχής, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα πολεοδομικών επιλογών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και κατευθύνσεων.

δ) η εντατικοποίηση της περιβαλλοντικής προστασίας του παρακείμενου άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προσδιορίζουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα πολεοδομικά όρια, τα οποία οφείλουν να ληφθούν υπόψη κατά τον οριστικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, χωρίς να εξικνούνται μέχρι του σημείου καθορισμού συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού. Εναπόκειται στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης να καθοριστεί και προσδιοριστεί, το πρώτον, ο ακριβής σχεδιασμός του έργου, τα ειδικά χαρακτηριστικά του, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του, το οριστικό μέγεθος αυτού, οι χρήσεις και οι λειτουργίες του και κάθε ειδικότερο στοιχείο της υλοποίησής του.

Η ρύθμιση συνοδεύεται από Ειδική Επιστημονική Χωροταξική, Πολεοδομική και Περιβαλλοντική Έκθεση - Τεκμηρίωση («ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»), στην οποία παρατίθενται όλα τα χωροταξικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά, τεχνικά, κυκλοφοριακά, οικονομικά, κοινωνικά, στατιστικά, δημογραφικά και δημοσιονομικά στοιχεία και κριτήρια, τα οποία τεκμηριώνουν τις διαπιστώσεις και τις ανάγκες της προτεινόμενης δέσμης ρυθμίσεων, το περιεχόμενο και τον τύπο των προτεινόμενων διατάξεων και τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τις διαδικασίες και τη θέσπιση του προτεινόμενου κανονιστικού πλαισίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Κανονιστικό Πλαίσιο - Σχεδιασμός και Πολεοδομική Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού

1. Έκταση συνολικού εμβαδού 29.121 τμ. περίπου, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής, όπως αυτή ρυθμίζεται με τις διατάξεις του παρόντος και εμφαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» που ιδρύθηκε με την αριθμ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα την Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία «Αγία Σοφία - Νέα Φιλαδέλφεια».

2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης της παραγράφου 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο με τη σύμβαση της παραγράφου 3, το τελευταίο δύναται να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να συμβάλλεται με αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) δεν εφαρμόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού.

3. Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συμβαλλομένων, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήμος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δύνανται να υπογράφουν με το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, στις οποίες ορίζεται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).

4. Στην περιοχή της παραγράφου 1 του παρόντος, εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας με την επέκταση και τη μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον .... του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον νόμο αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περιοχή αυτή καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης και οι ακόλουθες επιτρεπόμενες χρήσεις γης:

Α. Όροι και περιορισμοί δόμησης

α. Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 27 μέτρα.
β. Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίων: 2,7 μέτρα (πέραν του ανώτατο επιτρεπόμενου ύψους κτιρίων)
γ. Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος στεγάστρων: 30 μέτρα
δ. Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 μέτρα.
ε. Ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 1,2
στ. Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 60%

Β. Επιτρεπόμενες χρήσεις γης

α. Αθλητικές χρήσεις με τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρεία, σουίτες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, αποθήκες, συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισμού των εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κλπ), συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών χρήσεων (χώροι μέσων μαζικής ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, προπονητών, διαιτητών, αίθουσες συσκέψεων και προβολών, γραφεία εξυπηρέτησης ομάδων, χώροι άθλησης και υγιεινής, γυμναστήριο, spa, χαμάμ, κλπ, χώροι εξυπηρέτησης θεατών και επισήμων, κυλικεία, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι ακόλουθες συμπληρωματικές λειτουργίες: πολιτιστικές χρήσεις (μουσεία κλπ), χώροι αναψυχής, εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω επιτρεπόμενων χρήσεων για τις συμπληρωματικές λειτουργίες, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης.

β. Ο επιτρεπόμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για την περιοχή που ρυθμίζεται με το παρόν και σε διακόσιες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ακίνητο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, που να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των πεντακοσίων μέτρων. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979 συμβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθμευσης των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, μπορεί να γίνεται για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα. Συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος της παραπάνω έκτασης ή τη σύσταση δουλείας επί αυτής ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων μπορούν επίσης να γίνονται για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα.

γ. Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1.1 και 1.2 της απόφασης 3046/304/89 (ΦΕΚ 59 Δ) και ο προβλεπόμενος φορέας είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα 3 μέτρα.

δ. Για την λειτουργική ενσωμάτωση των επιτρεπόμενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιμετρικών πεζοδρόμων με την πραγματοποίηση εκσκαφών έως 5 μέτρα και επιχώσεων έως 2 μέτρα, μη εφαρμοζομένης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 17 καθώς και οι αποστάσεις που ορίζονται στην υποπερίπτωση ω της περίπτωσης Β της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 δεν έχουν εφαρμογή.

5. Οι περιβαλλοντικοί όροι για την δημιουργία των εγκαταστάσεων, εγκρίνονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από την υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία θα προβλέπονται πρόσθετοι ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και τα πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία σχετίζονται ιδίως με την πύκνωση και επαύξηση των χώρων πρασίνου στο υπόλοιπο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, με την εντατικοποίηση της συνοχής, της συνέχειας και της λειτουργίας του άλσους, ως δασικού οικοσυστήματος, την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας του και κάθε συναφές μέτρο που διασφαλίζει την αναγκαία αντιστάθμιση και αποκαθιστά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.

6. Οι άδειες δόμησης για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων χορηγούνται από την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 3492/2006.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3044/2002, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3207/2003, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

Πηγή : aek365.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου